Regulamin

Regulamin Platformy Klub Nauczyciela

obowiązujący od 15 stycznia 2019 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny ucze.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, oraz w trakcie korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl oraz innych serwisów WSiP.
 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów WSiP.
 3. Kod szkoły – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do Zasobów Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl.
 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy Klub Nauczyciela.
 5. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 6. Platforma Klub Nauczyciela Uczę.pl – internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem ucze.pl, prowadzona
  i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem usprawniającym pracę Nauczycieli i wspomagającym proces dydaktyczny.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów.
 10. Użytkownik – Nauczyciel, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych, w tym zasobów Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 11. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do zasobów i usług świadczonych przez WSiP w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl. Weryfikacja składa się z trzech etapów:
  1. wysłanie do WSiP formularza rejestracyjnego, wraz z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły,
  2. uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych,
  3. nadanie Nauczycielowi uprawnień do określonych Zasobów.

  W przypadku Nauczyciela posiadającego Kod szkoły, Weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podawanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym.

 12. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.
 13. Zasoby – umieszczone w Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl materiały edukacyjne, w szczególności testy, sprawdziany, scenariusze lekcji, nagrania dźwiękowe, wzbogacające proces nauczania oraz usługi świadczone w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl.

[Ogólne warunki korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl]
§2

 1. Korzystanie z Platformy Klub Nauczyciela uczę.pl ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl może korzystać każdy Użytkownik wykonujący zawód nauczyciela, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownikom nie wolno:
  1. korzystać z kont innych Użytkowników,
  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  3. zamieszczać w ramach Platformy Klub Nauczyciela treści bezprawnych.

[Rejestracja i Weryfikacja]
§3

I. Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie ucze.pl/rejestracja.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. e-mail,
  2. hasło (min. 8 znaków),
  3. akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Przyciśnięcie okienka „Załóż” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy.
 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 14, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 10. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  7. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 11. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust. 12-14 poniżej nie mają zastosowania.
 12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 13. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 14. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl.
 15. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.
 16. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie ucze.pl/rejestracja.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  7. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 3. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust. 4-6 poniżej nie mają zastosowania.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 5. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 6. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

[Usługi Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl]
§4

 1. Platforma Klub Nauczyciela uczę.pl oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów dostępnych dla danego Użytkownika.
 2. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 3. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów w czasie Weryfikacji następuje na dany rok szkolny.
 4. W celu przedłużenia dostępu do niektórych Zasobów na kolejny okres WSiP może wymagać od Użytkownika ponownej Weryfikacji.
 5. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 6. Zasoby Platformy Klub Nauczyciela uczę.pl są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 7. Platforma Klub Nauczyciela Uczę.pl udostępnia Użytkownikom usługę dodawania materiałów. Zasady dodawania materiałów zostały określone w załączniku do Regulaminu.

[Warunki techniczne korzystania z Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl]
§5

 1. Do właściwego działania Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Reklamacje]
§6

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika
  z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych
  w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01 albo pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

[Odpowiedzialność WSiP]
§7

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§8

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP,
  w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

[Postanowienia końcowe]
§9

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  1. Zasady dodawania materiałów przez Użytkowników,
  2. Formularz odstąpienia od Umowy.
 3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 2 powyżej nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 7. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.


Załącznik do Regulaminu

Zasady dodawania materiałów przez Nauczycieli

§1

 1. W ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl dostępna jest usługa dodawania materiałów edukacyjnych przez Użytkownika polegająca na udostępnianiu Użytkownikom zasobów teleinformatycznych w celu przechowywania tych materiałów.
 2. Do zamieszczonego przez Użytkownika materiału edukacyjnego dostęp ma WSiP oraz inni Użytkownicy.
 3. Użytkownik może publikować materiały edukacyjne wyłącznie związane z właściwym dla Użytkownika segmentem oraz przedmiotem.
 4. Usługa dodawania materiału edukacyjnego dostępna jest w odniesieniu do wybranych przedmiotów.
 5. Zakres przedmiotów w odniesieniu do których usługa dodawania materiału edukacyjnego jest dostępna może ulec zmianie.

§2

 1. Użytkownik może umieszczać materiał edukacyjny w zakładce Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl: Materiały nauczycieli.
 2. Dodawanie materiałów jest dostępne dla wybranych przedmiotów.
 3. WSiP ma prawo umożliwić lub wyłączyć możliwość umieszczania materiałów edukacyjnych.
 4. Umieszczanie materiału edukacyjnego możliwe jest z poziomu Konta Użytkownika lub ze z strony z wynikami wyszukiwania w danym przedmiocie.
 5. Użytkownik umieszczając materiał edukacyjny w Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl zapewnia, że jest autorem materiału edukacyjnego.

§3

 1. Materiały edukacyjne nie mogą zawierać:
  1. treści niezgodnych z prawem, w szczególności nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej,
  2. treści naruszających dobra osobiste Użytkowników, osób trzecich, fizycznych, prawnych oraz naruszających prawa wyłączne osób trzecich, w tym prawa autorskie,
  3. treści wulgarnych, obraźliwych i pornograficznych,
  4. odnośników (linki) do innych stron internetowych,
  5. treści, które mogą być uznane za spam, reklamę, i przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  6. wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony,
  7. jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszających postanowienia Regulaminu.
 2. Materiał edukacyjny powinien zostać przygotowany zgodnie ze standardami opisanymi poniżej:
  1. nazwa pliku zawierającego materiału winna zawierać informacje dotyczące tematu i rodzaju materiału edukacyjnego,
  2. format pliku (do wyboru) doc, ppt, pdf,
  3. czcionka ARIAL, rozmiar 12,
  4. wielkość pliku nie może przekroczyć 2 MB.
  5. materiał powinien być poprawny pod względem merytorycznym oraz językowym (stylistycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym).
 3. Użytkownik umieszczając materiał w zakładce Materiały nauczycieli określa, do jakiej kategorii zalicza się dany materiał, spośród możliwości wskazanych w Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl oraz składa oświadczenie dotyczące praw autorskich do publikowanego przez siebie materiału oraz wykorzystywanych w nim zdjęć i rysunków. Użytkownik umieszczający materiały zobowiązany jest oznaczać autorstwo utworów osób trzecich wykorzystanych w przygotowanych przez siebie materiałach.
 4. Użytkownik może opublikować materiał zawierający wizerunki osób, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody tych osób na publikację ich wizerunku w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl oraz jego nieodpłatne wykorzystywanie przez WSiP oraz innych Użytkowników zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy publikowane przez niego materiały edukacyjne naruszają prawa osób trzecich.
 6. Zamieszczone przez Użytkownika materiały edukacyjne mogą podlegać ocenie innych Użytkowników.

§4

 1. Jeżeli materiał edukacyjny Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik nieodpłatnie udziela WSiP oraz Użytkownikom nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. WSiP jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik zezwala WSiP na modyfikowanie materiału edukacyjnego, w szczególności na dokonywanie jego skrótów oraz zmian redakcyjnych, włączanie do materiału edukacyjnego treści pochodzących od WSiP lub włączanie materiału edukacyjnego Użytkownika lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez WSiP praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 3 powyżej.
 5. Na wniosek Użytkownika skierowany na adres kontakt@ucze.pl WSiP może usunąć materiał edukacyjny Użytkownika opublikowany w serwisie. Usunięcie materiału edukacyjnego przez Użytkownika nie wpływa na prawa WSiP oraz Użytkowników, którzy pobrali materiał edukacyjny.

§5

 1. Pliki zawirusowane będą automatycznie usuwane przez WSiP.
 2. WSiP nie jest zobowiązany do monitorowania materiałów edukacyjnych zamieszczanych przez Użytkowników, z tym, że może usunąć materiały edukacyjne, które nie spełniają kryteriów zawartych w Regulaminie.
 3. Zamieszczenie przez Użytkownika materiałów edukacyjnych z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu WSiP zastrzega sobie prawo do nieopublikowania materiałów edukacyjnych danego Użytkownika w Platformie Klub Nauczyciela Uczę.pl.
 5. O nieumieszczeniu materiałów edukacyjnych danego Użytkownika w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl, Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec nieumieszczenia materiałów edukacyjnych danego Użytkownika w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl, w tym prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku zajęcia przez Użytkownika stanowiska wobec nieumieszczania materiałów edukacyjnych danego Użytkownika w ramach Platformy Klub Nauczyciela Uczę.pl (w tym sprzeciwu), zastosowanie będą miały postanowienia §7 Regulaminu (Reklamacje).
 8. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodną z prawem treść materiałów edukacyjnych umieszczanych przez Użytkowników.
 9. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczanych w materiałach edukacyjnych przez Użytkowników.

Formularz odstąpienia od umowy

Wejdź do świata EDURANGI

Platforma edukacyjna ułatwiająca codzienną naukę oraz kontakt nauczyciela z uczniami.
60 000 materiałów edukacyjnych, generator sprawdzianów, prace domowe.

Załóż darmowe konto

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555